Organisatie

Leveringsvoorwaarden

Op 1 oktober 2018 heeft Actiz de algemen leveringsvoorwaarden bijgesteld.

Hieronder vindt u de desbetreffende documenten.

Algemene Voorwaarden Actiz 2018.pdf

Bijzondere module zorg-met-verblijf 2018.pdf

Bijzondere module wijkverpleging 2018.pdf

Model Zorgovereenkomst 2018.pdf

Verantwoording

Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom dient jaarlijks, net als alle zorginstellingen in Nederland, te voldoen aan haar verplichtingen met betrekking tot de (financiële) jaarverantwoording.

 Download Jaarrekening Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 2019Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken in Raffy-Leystroom en geeft adviezen. Verder voert de Raad, conform de statuten, toezicht uit op onder andere de begroting, het maatschappelijk jaarverslag, de jaarrekening en belangrijke investeringen.

De Raad van Toezicht van Raffy-Leystroom bestaat uit vijf leden die benoemd worden voor een periode van vier jaar.
De leden van de Raad zijn:
Dhr. K.D.H. Bernhard, voorzitter
Dhr. P.J. de Ridder, vicevoorzitter
Dhr. P.J.J. Verbrugh
Dhr. C.A.M. Goverde
Dhr. M. Duran

Wilt u contact opnemen met (een van de leden van) de Raad van Toezicht, dan kan dat via het secretariaat van Raffy-Leystroom, tel. 076-5225150.

Regeling vergoedingen en faciliteiten bestuurder

De governancecode zorg stelt t.a.v. het vergoeden van onkosten en verstrekken van faciliteiten aan de bestuurder het volgende:

Artikel 6.5.4: De Raad van Toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt (als regel via de website van de zorgaanbieder) en de Raad van Toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

Regeling vergoedingen bestuurder

Met de regeling wordt beoogd een duidelijk kader vast te leggen voor de aan de bestuurder te vergoeden onkosten en aan haar toe te kennen faciliteiten. 

Privacyreglement

Voor ons werk is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens van cliënten en medewerkers vastleggen en verwerken. Om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen kennen we de zogenaamde privacywet. In deze wet staan bepalingen voor het verzamelen, vastleggen, archiveren, bewerken, raadplegen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

Privacyreglement en AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 definitief van kracht is geworden. De AVG vervangt de verouderde Nederlandse Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbo) en heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken. Organisaties moeten duidelijk maken waarom ze persoonsgegevens verzamelen, waarvoor ze die gebruiken en hoe lang de data wordt bewaard. Ook dienen ze burgers desgevraagd inzage te geven in de opgeslagen data. Burgers krijgen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens en wat daarmee gebeurt.

De regeling is van toepassing op alle diensten, afdelingen en cliënten van woonzorgcentrum Raffy alsmede op de personen en de organisaties waarmee Raffy een (samenwerkings)overeenkomst heeft gesloten voor zover deze regeling op de werkzaamheden van bedoelde personen en organisaties van toepassing is verklaard.

Heeft u vragen / opmerkingen met betrekking tot privacy, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van Raffy Zorg, bereikbaar via e-mailadres fg@raffyzorg.nl


St. Woonzorgcentrum Raffy heeft een privacyreglement waarin de rechten en plichten rondom de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd.

Kwaliteitskader

Werken bij Lâle is een verantwoordelijke job waarbij cultuurspecifieke zorg geleverd wordt. Hierdoor worden er specifieke eisen gesteld aan het personeel.

Onze visie is gebaseerd op respect voor cultuur, religie, leefgewoonten, normen en waarden. De medewerker is gast in hun huis.

Werken betekent niet alleen verzorgen van de ouderen, maar ook begeleiden en het doen van gezamenlijke activiteiten. Zorg en welzijn zijn even belangrijk.

Onderstaande personeelssamenstelling laat zien op welke manier wij personeel inzetten om onze visie uit te dragen. 

Personeelssamenstelling Stichting Woonzorgcentrum Raffy.pdf

LAATSTE NIEUWS
30 november 2021

Corona update

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen rondom het coronavirus binnen Lâle..

Lees verder
01 november 2021

Zaterdag 6 november vrijwilligers in het zonnetje

Raffy | Lâle | De Leystroom en zeven andere Bredase zorg- en welzijnsorganisaties bedanken haar vri..

Lees verder