Organisatie

Leveringsvoorwaarden

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden met verblijf:
20140120 Actiz voorwaarden met verblijf.pdf

Kllik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden zonder verblijf:
20140120 Actiz voorwaarden zonder verblijf.pdf

Verantwoording

Alle zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij het geld uit de AWBZ en de Zorgverzekeringswet besteden.
Dit gebeurt in een maatschappelijk verslag en een jaarrekening.

Klik onderstaand voor de jaarverantwoording over 2015.

Bestuurlijk verslag_Raffy_ 2015_def.pdf

Jaarrekening Raffy 2015_def.pdf


Controleverklaring accountant 2015.pdf

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken in Raffy en geeft adviezen. Verder voert de Raad, conform de statuten, toezicht uit op onder andere de begroting, het maatschappelijk jaarverslag,  de jaarrekening en belangrijke investeringen.

De Raad van Toezicht van Raffy bestaat uit zeven leden die benoemd worden voor een periode van vier jaar.
De leden van de Raad zijn:
Dhr. K.D.H. Bernhard, voorzitter
Mw. G.S.I.A. Tanamal, secretaris
Dhr. R. Toeange, penningmeester
Dhr. E.W. Leenheers, vice-voorzitter
Dhr. M. Ririassa, lid
Mw. S. Günal-Gezer, lid
Dhr. C.A.M. Goverde, lid

Wilt u contact opnemen met (een van de leden van) de Raad van Toezicht, dan kan dat via het directiesecretariaat van Raffy, tel. 076-5225150.

Privacyreglement

Voor ons werk is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens van cliënten en medewerkers vastleggen en verwerken. Om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen kennen we de zogenaamde privacywet. In deze wet staan bepalingen voor het verzamelen, vastleggen, archiveren, bewerken, raadplegen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als de betrokkene toestemming heeft verleend. De betrokkene heeft recht op inzage van de gegevens die op de persoon betrekking hebben. Inzage kan worden geweigerd als dat nodig is om de persoonlijke levenssfeer van een ander te beschermen.

St. Woonzorgcentrum Raffy heeft een privacyreglement waarin de rechten en plichten rondom de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd.

Kwaliteitskader

Werken bij Lâle is een verantwoordelijke job waarbij cultuurspecifieke zorg geleverd wordt. Hierdoor worden er specifieke eisen gesteld aan het personeel.

Onze visie is gebaseerd op respect voor cultuur, religie, leefgewoonten, normen en waarden. De medewerker is gast in hun huis.

Werken betekent niet alleen verzorgen van de ouderen, maar ook begeleiden en het doen van gezamenlijke activiteiten. Zorg en welzijn zijn even belangrijk.

Onderstaande personeelssamenstelling laat zien op welke manier wij personeel inzetten om onze visie uit te dragen. 

Personeelssamenstelling Stichting Woonzorgcentrum Raffy.pdf

LAATSTE NIEUWS
24 april 2018

Bijen op Lâle

In de tuin van Lâle zijn al enkele jaren stadsbijen gehuisvest..

Lees verder
27 maart 2018

NL Doet op Lâle

Wij willen alle vrijwilligers die zich hebben ingezet op Lâle voor NL Doet erg bedanken!! Wij hebb..

Lees verder