Zorg aan huis

Lâle wil een zo breed mogelijk aanbod van zorgverlening bieden aan zelfstandig wonende ouderen in de omgeving van het centrum in Breda. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen.

Op ieder moment van de dag kunnen wij u thuiszorg bieden. Dus ook 's nachts en in het weekend. Denk daarbij aan persoonlijke verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding en verpleging.
Wij ondersteunen u bij uw persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het innemen van medicijnen, wassen/douchen, aan-/uitkleden, uiterlijke verzorging, eten en drinken.

Wij voeren diverse verpleegtechnische handelingen uit. U kunt dan denken aan o.a. wondverzorging, toedienen injecties, etc.
Verpleegkundige/verzorgende hulp kan ook verleend worden bij zorg in de laatste levensfase.

Ook wanneer u een periode moet overbruggen in verband met ontslag uit het ziekenhuis of opname in een verzorgingshuis, kunnen wij bij u thuis zorg verlenen.

Extramurale zorg aan Turkse ouderen wordt in samenwerking gedaan met Hayat Zorg en Prima Zorg.

Mantelzorg

Onlosmakelijk verbonden met de zorg is uw familie, mantelzorger en vrijwilliger welke betrokken worden bij uw welbevinden. Lâle waardeert en ondersteunt hun inzet en zal dit zeker stimuleren.

Zorghotel

Soms is het voor uw zorgsituatie beter om tijdelijk gebruik te kunnen maken van ons Zorghotel. Lâle heeft logeermogelijkheden zowel op geïndiceerde als op particuliere basis.

Maaltijdbezorging

Lâle bezorgt op maandag tot en met vrijdag maaltijden aan huis in Breda.

Kosten zorg aan huis

Lâle levert zorg vanuit de Wlz (Wet Langdurende Zorg), de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Om voor zorg in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig. Lâle heeft eigen wijkverpleegkundigen, die bevoegd zijn om de zorgvraag te indiceren en een indicatie op te stellen. Aangezien begeleiding groep of begeleiding individueel aan huis onder de WMO vallen, dient u zelf een verzoek in te dienen bij de gemeente waar u woonachtig bent. De gemeente stelt in samenspraak met u de indicatie op.

Ook is het mogelijk zorg te ontvangen op particuliere basis, zoals bijvoorbeeld vanuit het PGB of huishoudelijke verzorging. 

Wanneer u zorg ontvangt vanuit de Wlz - bijv. wanneer u op de wachtlijst staat of langdurend bent opgenomen - of vanuit de WMO wordt uw eigen bijdrage bepaald door het CAK. Voor meer informatie over indiceren en het kostenplaatje verwijzen we u naar de website van CIZ en CAK.

Overige zorg die u thuis ontvangt, valt onder de Zvw. Meer informatie hierover zie Zvw.


Bij particuliere zorg betaalt u de kosten zelf. Deze vindt u in bijgaand overzicht:
Extramuraal 2018 Particuliere tarieven.pdf

Mocht u vragen of ondersteuning hierbij nodig hebben, dan kan Lâleu hierin adviseren.

LAATSTE NIEUWS
13 december 2018

Bijeenkomst verwijzers een succes

Cultuurspecifieke zorgverlening Turkse ouderen heeft de aandacht..

Lees verder
19 november 2018

60 jaar in Nederland maar toch onbekend

Bijeenkomst voor verwijzers op 29 november: het herkennen en adequaat handelen bij problematiek bij ..

Lees verder