Zorgnetwerk

Palliatieve zorg

Lâle geeft specifiek aandacht aan de laatste levensfase van haar bewoners van wie de zorg aan ons is toevertrouwd. We trachten deze zorg vorm en inhoud te geven vanuit onze eigen visie waarin de keuze van de bewoner centraal staat in een huiselijke en warme omgeving. Vanuit een professioneel multidisciplinair team streven we samen met de bewoner en diens familie naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Spirituele, religieuze en psychische ondersteuning zijn hierbij van groot belang. Daarnaast zijn medewerkers van Lâle gespecialiseerd in palliatieve zorg bij Turkse ouderen met een Islamitische achtergrond.


De zorg rondom het levenseinde (palliatieve zorg), maar ook de nazorg, vormt een natuurlijk onderdeel van het leven binnen de woongemeenschap van Lâle. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. W. Broeders, hoofd extramuraal of mw. J. Marijnissen, hoofd verpleegafdeling.
Beiden zijn bereikbaar via (076) 5225150.

Algemene informatie over palliatieve zorg kunt u vinden op de website: www.watalsiknietmeerbeterword.nl

Zorgketen

Om de zorgverlening op een zo hoog mogelijke kwaliteit te brengen werkt Lâle samen met andere zorginstellingen en andere organisaties.
De samenwerking richt zich op de afstemming van onze zorg voor u, maar ook op versterking van de inhoud door de uitwisseling van kennis, ervaring en deskundigheid. Deze vorm van samenwerking heet ketenzorg.
Lâle participeert in verschillende ketens, zoals Netwerk palliatieve zorg, Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk (RDO) Breda/Oosterhout , Expertgroep Decubitus en Expertgroep Eten & Drinken.

Algemene informatie over de zorgketen kunt u vinden op www.zorgaanbiederswb.nl

LAATSTE NIEUWS
05 juni 2021

Laatste nieuws coronavirus

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen rondom het coronavirus binnen Lâle..

Lees verder
01 juni 2021

Telefonische bereikbaarheid

Op dit moment is er geen verbinding net het centrale nummer (076-5225150). Lâle Buurstede is TIJDEL..

Lees verder